สภ.จอมทอง (Chomtong Police Station)

พ.ต.อ.ดำเนิน กันอ่อง
ผกก.สภ.จอมทองBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
“ เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล ”


พันธกิจ
1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรจอมทอง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.๒๔๕๓ เดิมตั้งอยู่ที่บ้านท่าศาลา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานี ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ย้ายที่ทำการสถานีตำรวจ จากบ้านท่าศาลา มาอยู่ที่ทำการในปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ก่อสร้างโรงพักหลังใหม่ เป็นครึ่งตึก ครึ่งไม้ ๒ ชั้น ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รื้อโรงพักหลังเก่า ที่สร้างเมื่อปี.ศ. ๒๔๗๖ เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ปี พ.ศ.๒๕๓๖ มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจได้กำหนดแก้ไขยุบเลิก จัดตั้งหน่วยงานเสียใหม่ ให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทองมีหัวหน้าหน่วยงานในตำแหน่งรองผู้กำกับการ (หัวหน้าสถานี) มี พ.ต.ท.เจริญ สนั่นเครื่อง เป็นรองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีฯ แทนตำแหน่งเดิมคือ สารวัตรใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมตำรวจได้ยกฐานะสถานีตำรวจภูธรจากทั่วประเทศจำนวน ๔๐๐ กว่าแห่ง จากระดับรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี เป็นผู้กำกับการ ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้งบประมาณจัดสรรให้ก่อสร้างอาคารโรงพัก ๓ ชั้น ใช้เป็นที่ทำงานในปัจจุบัน รายชื่อหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรจอมทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้.- ๑) ส.ต.อ.สม ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าสถานีเป็นคนแรก ปี ๒๔๕๓ – ๒๔๕๕ ๒) ส.ต.อ.ใหม่ ( หมื่นเกษมนรบาล ) ตำแหน่งหัวหน้าสถานี ปี ๒๔๕๕ – ๒๔๕๗ ๓) ร.ต.ท.ปิ๋ว กมลดิลก ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๕๗ – ๒๔๕๙ ๔) ร.ต.อ.ขุนต่าง ใจประชา ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๕๙ – ๒๔๗๑ ๕) ร.ต.อ.หลวง ภิรมย์ รักษา ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๗๑ – ๒๔๗๓ ๖) ร.ต.อ.หลวง เถกิง ธนกาจ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๗๓ – ๒๔๗๗ ๗) จ.ส.ต.หมื่น นิกรเกษม ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๗๗ – ๒๔๗๙ ๘) จ.ส.ต.จันทร์แก้ว พรมดิลก ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๗๙ – ๒๔๘๑ ๙) จ.ส.ต.จรัส ปะทะมะ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๘๑ – ๒๔๘๒ ๑๐) ร.ต.ท.เพี้ยน โลหะสูต ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๘๒ – ๒๔๘๕ ๑๑) ร.ต.ท.สุนทร ทันการ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๘๕ – ๒๔๘๙ ๑๒) ร.ต.ท.ชิต บำรุงศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๘๙ – ๒๔๙๓ ๑๓) ร.ต.ท.แก้ว โพทะยะ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๙๓ – ๒๔๙๗ ๑๔) ร.ต.อ.ชาญชัย พุ่มพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี ๒๔๙๗ – ๒๔๙๘ ๑๕) ร.ต.อ.จุมพล อนุกูลยุทธน ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี 2498 – 2504 ๑๖) พ.ต.ต.ประชุม อนันต์ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี 2504 – 2506 ๑๗) พ.ต.ต.ชัย ภมะราภา ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี 2506 – 2508 ๑๘) ร.ต.อ.มานะ รัยธนิช ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี 2508 – 2511 ๑๙) พ.ต.ต.สมาน สงวนแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี 2511 – 2517 ๒๐) พ.ต.ต.สนิท วาฤทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี 2517 – 2520 ๒๑) พ.ต.ท.จันทร์ เพ่งสุกาญจน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ปี 2520 – 2522 ๒๒) พ.ต.ต.ศิรินทร์ เรืองกล ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ ปี 2522 – 2523 ๒๓) พ.ต.ต.ประหยัด บุญจรัส ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ ปี 2523 – 2524 ๒๔) พ.ต.ต.บุญมี มูลสาร ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ ปี 2524 – 2527 ๒๕) พ.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ ปี 2527 – 2530 ๒๖) พ.ต.ท.ศิริบรรณ สีลวานิช ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ ปี 2530 – 2532 ๒๗) พ.ต.ท.ปัญญา เคลือบทอง ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ ปี 2532 – 2535 ๒๘) พ.ต.ท.เจริญ สนั่นเครื่อง ตำแหน่ง รอง ผกก.หน. ปี 2535 – 2538 ๒๙) พ.ต.ท.ไพโรจน์ เนติโกศล ตำแหน่ง รอง ผกก.หน. ปี 2538 – 2539 ๓๐) พ.ต.อ.อุดม เอี่ยมโอภาส ตำแหน่ง ผกก. ปี 2539 – 2542 ๓๑) พ.ต.อ.ปสพกรณ์ โพธิสุข ตำแหน่ง ผกก. ปี 2542 –2543 ๓๒) พ.ต.อ.ชนินทร์ แจ้งกระจ่าง ตำแหน่ง ผกก. ปี 2543 – 2546 ๓๓) พ.ต.อ.ปรีชา วิมลไชยจิต ตำแหน่ง ผกก. ปี 2546 - 2549 ๓๔) พ.ต.อ.สมชัย อินทโสตถิ ตำแหน่ง ผกก. ปี ๒๕๔๙ – 2554 ๓๕) พ.ต.อ.จุลจรัล ลิ้มถาวร ตำแหน่ง ผกก. 10 ก.พ.2554- ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕ ๓๖) พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ ตำแหน่ง ผกก.ฯ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๑๔ ม.ค.๒๒๘ ๓๗) พ.ต.อ.ไพศาล นันตา ตำแหน่ง ผกก. ตั้งแต่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

164 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-341193   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top