สภ.จอมทอง (Chomtong Police Station)

พ.ต.อ.ดำเนิน กันอ่อง
ผกก.สภ.จอมทองBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

ภายใต้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม ๓. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม ๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ๕. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน ๖. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

164 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-341193   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top