สภ.จอมทอง (Chomtong Police Station)

พ.ต.อ.ดำเนิน กันอ่อง
ผกก.สภ.จอมทองBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน


ผลการปฏิบัติตามนโยบายตำรวจ

๑. ด้านการป้องกัน ๑) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรจอมทอง (ศปก.สภ.จอมทอง) ขึ้นตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒) ตั้งศูนย์ร่วมบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ (กม.๐+450) เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสนองตามนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓) ปรับปรุงขีดความสามารถพัฒนางานสายตรวจให้มีจำนวนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๖ ตำบล เขตเทศบาลแบ่งเป็น ๒ เขตตรวจ จำนวน ๓ ผลัดๆละ ๘ ชั่วโมง และหน่วยบริการประชาชน (ตู้ยาม) เป็นสายตรวจตำบล ๕ แห่ง ๔) สายตรวจทุกเขตในเขตรับผิดชอบ ตรวจตู้แดง จำนวน ๙๖ ตู้ ในเขตเทศบาล/ย่านชุมชน และพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ๕) จัดทำข้อมูลท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ ๖) จัดทำแผนการป้องกันปราบปรามอันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้แก่ แผนป้องกันคนร้ายปล้นธนาคาร ร้านทอง และสถาบันการเงิน เป็นต้น ๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม ๑) จัดชุดเฉพาะกิจดำเนินการสืบสวนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี ๒) กำหนดการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปฏิบัติเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓) จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแผนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามที่หน่วยเหนือกำหนด ๔) จัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีมีเหตุการณ์ปล้นธนาคาร ร้านทอง และสถาบันการเงินอื่น ๆ ๕) จัดชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของสถานี จำนวน ๑ ชุด ๖) จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จำนวน ๑ ชุด ๓. งานด้านจราจร ๑) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในย่านเขตชุมชน ทางร่วม ทางแยก โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ ๒) จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะ(ศปท.สภ.ฯ) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์ของสถานีฯ ๓) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกไปเผยแพร่ให้ความรู้ และปลูกฝังวินัยจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และจัดโครงการครู ๕ นาที เข้าดำเนินการตามสถานศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ๔. งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ พัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจ เพื่อเสริมงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน กลุ่มพลังมวลชน โดและจัดชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย พร้อมทั้งดำเนินการตามโครงการ/ แผนงาน และร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามขีดความสามารถที่พึงจะปฏิบัติได้ งานบริหารและการปกครอง ๑) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยส่งข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตำรวจกำหนด และหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งระดับสัญญาบัตรและชั้นประทวน – พลตำรวจ ๒) กวดขันและควบคุมความประพฤติ ระเบียบวินัยตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เรื่อง มอบหมายให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้ควบคุมกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน ๓) อบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลและประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ เป็นประจำ งานสอบสวนคดีอาญา กำหนดแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนคดีอาญาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ รัดกุม เป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ขั้นมูลฐานสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดหลักความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการป้องกันควบคู่กันไป กับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การอำนวยการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด และช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และกำหนดหน้าที่การงานในสถานีตำรวจ (เฉพาะการสอบสวน ) ยืดถือปฏิบัติไว้ ดังนี้.- ๑) การจัดเวรพนักงานสอบสวนให้เหมาะสมเพียงพอ โดยจัดพนักงานสอบสวน 3 นาย เข้าเวรสอบสวนคดีอาญาและจราจร เข้าเวรผลัดละ ๒๔ ชั่วโมง ๒) ปรับปรุงระบบการมอบหมายสำนวนการสอบสวนให้เหมาะสม โดยมอบหมายให้หัวหน้างานสอบสวนพิจารณาเฉลี่ยสำนวนให้กับพนักงานสอบสวนในปริมาณลักษณะคดีที่เหมาะสม ๓) จัดทีมสนับสนุนเวรพนักงานสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเวร ๑ นาย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนเวร ผลัดละ ๒ นาย ๔) การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวน ทุกนายผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนางานสอบสวน และผู้ช่วยพนักงานสอบสวนทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ๕) นำวิทยาการตำรวจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสืบสวนสอบสวน โครงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสืบสวน สอบสวน และจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนางานให้ทันสมัย

164 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-341193   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top